Skip links

Doelstelling

De stichting Platform Coöperatief Duurzaam Noordoost Brabant pleit vóór energietransitie en vóór burgerparticipatie. Het platform wil bevorderen dat de (grootschalige) duurzame opwekprojecten die in de regio ontwikkeld worden zoveel mogelijk een coöperatief karakter krijgen, waardoor de omgeving meer betrokken raakt bij de energietransitie. Het platform streeft daarbij naar gelijkwaardige samenwerking tussen overheid, markt en omgeving en minimaal 50% lokaal eigendom ongeacht financiële draagkracht.

  1. Het platform vertegenwoordigt energie coöperaties en andere (burger)initiatieven in de regio Noordoost Brabant en zal – onder andere door deelname in de RES-organisatie – namens hen een stem hebben in het complexe proces van energietransitie in de regio.
  2. Het platform staat energie coöperaties en andere (burger)initiatieven in de regio Noordoost Brabant bij in de ontwikkeling en realisatie van projecten in duurzame opwek door kennis, ervaring en netwerk aan te bieden.

Werkwijze

Het Platform Coöperatief Duurzaam Noordoost Brabant is onafhankelijk pleitbezorger vóór energietransitie en vóór burgerparticipatie. Zij doet dit alles zonder winstoogmerk. Zij onderschrijft het belang van een integrale gebiedsontwikkeling. Het woord coöperatief gebruiken wij in de context van samenwerken en niet zozeer dat duurzame opwekprojecten altijd de vorm moeten krijgen van een coöperatieve vereniging.

Het platform richt zich op grootschalige projecten waarmee hernieuwbare energie wordt opgewekt of energie wordt bespaard. Per opgave en gebied wordt onderzocht wat de beste vorm is voor een coöperatieve samenwerking en hoe de beoogde medezeggenschap, het mede-eigenaarschap en het maatschappelijk rendement het best vorm en inhoud kunnen krijgen.

Het platform is de zelfstandig moderator van het gesprek tussen overheid (gemeente), omgeving (omwonenden) en markt (initiatiefnemers). De samenwerking tussen energiecoöperaties in de regio wordt actief ondersteund. Waar nodig helpt het platform nieuwe energiecoöperaties of andere vormen van coöperatieve samenwerking oprichten.

Het platform is een projectgerichte procespartij. Vanuit een specifiek lokale opgave onderzoekt en analyseert modereert en bemiddelt, initieert en versnelt, ondersteunt en adviseert het platform in het complexe en onzekere proces van lokale energietransitie. Het platform is geen onderdeel van het uiteindelijke project; het platform initieert, maar laat anderen realiseren en ondersteunt en adviseert hierin met kennis, ervaring en netwerk.

Achtergrond

In de regio Noordoost Brabant is een twaalftal lokale energie coöperaties actief. Zij dragen elk op eigen wijze bij aan een door de omgeving gedragen energietransitie. De opgave zoals gesteld in het klimaatakkoord is enorm: een klimaatneutraal Nederland in 2050 met een eerste tranche van 35 TW duurzame opwek op land in 2030 en daarbij het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom. Om grip te krijgen op deze opgave ontwikkelt ook de regio Noordoost Brabant een Regionale Energie Strategie.

De betrokkenheid van de omgeving bij de planvorming en ontwikkeling van nieuwe projecten in de energietransitie is van groot belang. Juist in een vroeg stadium dienen lokale bewoners, verenigingen en bedrijven – al dan niet verenigd in een energie coöperatie – actief betrokken te worden.

Bestaande of nieuwe energie initiatieven zorgen voor lokaal eigendom in de exploitatie van grootschalige duurzame opwekinstallaties, onder meer door:

  • Mede-eigenaarschap op basis van de inbreng van eigen vermogen;
  • Een aandeel op basis van vreemd vermogen;
  • De oprichting van een fonds om rendement lokaal te laten landen;
  • Of een abonnementsmodel om tegen lage kosten samen groene energie op te wekken.

Het actief betrekken van de omgeving in het proces van energietransitie zal leiden tot medezeggenschap, mede-eigenaarschap en maatschappelijk rendement. Alleen een gelijkwaardige samenwerking tussen overheid, markt (bedrijven) en omgeving (burgers) zal resulteren in een écht coöperatieve ontwikkeling van een duurzaam Noordoost Brabant.